Przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarki Odpadami ponownie apelowali o wprowadzenie niezbędnych zmian systemowych w gospodarce odpadami. Adresatami postulatów byli przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Tomasz Uciński – prezes Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Odpadami – wraz z gronem współpracowników (Henrykiem Kultysem – prezesem Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie, Marcinem Chełkowskim – prezesem Zarządu IVW Polska oraz Ewą Rakowską – dyrektor Biura KIGO) spotkał się on-line z wiceministrem klimatu i środowiska, Jackiem Ozdobą. W licznym gronie ekspertów resortu ponownie przedstawił stanowisko przedsiębiorców i sektora samorządowego na temat obecnej sytuacji w gospodarce odpadami w Polsce. Eksperci KIGO sugerowali wprowadzenie rozwiązań, które w przekonaniu Zarządu i członków Izby miałyby pozytywny wpływ na uporządkowanie obecnej sytuacji branży, a co za tym idzie, na zahamowanie obserwowanych w całym roku podwyżek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od mieszkańców.

Swoboda dla gmin

Zarząd zaapelował do Ministerstwa przede wszystkim o wprowadzenie przepisów umożliwiających gminom podejmowanie uchwał o objęciu nieruchomości niezamieszkałych gminnym systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz podwyższenie wysokości maksymalnych stawek opłat dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Zarząd KIGO, przychylając się do zapisów zawartych w nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 19 listopada 2020 r. w zakresie poziomów recyklingu na...