Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska od wielu miesięcy zapowiadali kolejne zmiany w prawie odpadowym, a w szczególności w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawie o odpadach. Celem przyspieszenia wprowadzenia części zmian pakiet nowelizacyjny podzielono na kilka odrębnych ustaw. Pierwsza z nich, dotycząca poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, została uchwalona przez Sejm 17 grudnia 2020 r. i opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod pozycją 2361. Dalsze propozycje zmian zawiera ministerialny projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji 31 grudnia 2020 r. (publikacja projektu w ostatnim dniu roku pozwoliła dotrzymać deklaracji, że projekt zostanie przedstawiony do konsultacji w 2020 r.). Projekt ustawy nowelizującej zawiera propozycje zmian w: ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawie Kodeks wykroczeń, ustawie Kodeks karny, ustawie Prawo ochrony środowiska oraz ustawie o odpadach. Jak wynika z Oceny Skutków Regulacji, załączonej do projektu, zawarte w nim propozycje mają na celu między innymi rozwiązanie niektórych bieżących problemów gospodarki odpadami komunalnymi, w szczególności dotyczących: 1) wysokich kosztów funkcjonowania gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi, 2) braku odpowiedniej elastyczności w kształtowaniu gminnych systemów odbierania odpadów komunalnych, 3) subwencjonowania kosztów generowanych...