Myśląc o zabytkowych założeniach parkowych czy ogrodowych, zawsze powinniśmy mieć na uwadze drzewa, krzewy i inne rośliny, które prócz układu dróg i ścieżek wraz z usytuowaniem istniejących obiektów budowlanych są ich elementem składowym. A jak to wygląda w praktyce w kontekście projektów budowlanych?

Okazuje się, że często substancje żywe są spychane na dalszy plan czy też całkowicie pomijane. Uwidacznia się to w projektach budowlanych, dla których często zieleń jest nie istotna, a historyczne rozplanowanie zieleni wraz z elementami architektonicznymi ich konstrukcją, układem oraz materiałem są zwyczajnie pomijane.

Krok po kroku

Projekt budowlany jest zbiorem dokumentów i projektów przedstawiających plany zamierzenia budowlanego. Szczegółowy zakres projektu budowlanego wskazuje ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DzU z 2020 r., poz. 1333) oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU z 2020 r., poz. 1609). Dodatkowo należy zauważyć, iż projektowanie w obiekcie czy obszarze zabytkowym wymaga przeprowadzenia wcześniejszej kwerendy archiwalnej w celu zebrania jak największej ilości informacji o terenie, aby ustalić, ile zachowało się z pierwotnego układu założenia parkowego. Do prac projektowych należy przystąpić dopiero na podstawie analizy historycznej (nie tylko pod względem rozplanowania, ale i ówczesnych materiałów).

Spośród elementów składowych projektu budowlanego istotny jest projekt zagospodarowania terenu (PZT) oraz projekt architektoniczno-budowlany (PAB), a od września ub.r. również projekt techniczny (PT). Opracowania te powinny zawierać rozwiązania w zakresie przebiegu ścieżek, rodzaju...