Komisja Europejska przeprowadziła ewaluację dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych (UWWTD), publikując w 2020 roku dalszy plan działania (tzw. mapę drogową), który ma doprowadzić do zmian legislacyjnych. 

Z pierwszych analiz wynika, że dyrektywa w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych (UWWTD) okazała się skuteczna, redukcja materii organicznej i innych zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach poprawiła jakość wód Unii Europejskiej. Chociaż jej wdrożenie było kosztowne, korzyści wyraźnie przewyższają koszty. Teza prezentowana przez Komisję Europejską jest spójna z wynikami badań opinii publicznej. Na pytanie o skuteczność dyrektywy większość specjalistów odpowiedziała, że co najmniej do pewnego stopnia koszty są równoważone przez korzyści (rys. 1).

Komisja Europejska wykorzystała w pracach ocennych modelowanie przeprowadzone przez Wspólne Centrum Badawcze UE, które pomogło zidentyfikować następujące główne nierozstrzygnięte kwestie:

Niektóre kraje unijne pozostają w tyle we wdrażaniu dyrektywy i muszą zintensyfikować swoje działania w tym zakresie. Wdrażanie jest motywowane przez znaczne fundusze UE i działania promujące zgodność, ale także przez mechanizmy naruszenia prawa unijnego. Przelewy z kanalizacji w znacznym stopniu wpływają na zbiorniki wód powierzchniowych. Ze względu na rosnącą ilość intensywnych opadów będą one coraz ważniejszym źródłem zanieczyszczeń. Indywidualne i inne odpowiednie systemy, które można zastąpić scentralizowanymi systemami zagospodarowania ścieków, często stanowią problem, gdyż są źle zarządzane i niemonitorowane. Jednak dobrze eksploatowane i kontrolowane mogą stanowić użyteczną, opłacalną alternatywę dla rozwiązań opartych na sieci kanalizacyjnej. Małe aglomeracje lub niepołączone do sieci gospodarstwa domowe...