W Rządowym Centrum Legislacji analizowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Zawarte w nim zmiany dotyczą stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza. Nowelizacja nakłada nowe obowiązki na zarządy województw. 

Według projektu, organy wykonawcze województw będą zobligowane do przygotowania i aktualizowania programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych dla stref stanowiących: 

aglomeracje o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy, miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy, pozostały obszar województwa (niewchodzący w skład ww. miast ani aglomeracji).

Jakość powietrza oceniana strefowo

Liczba stref w Polsce podlegających ocenie jakości powietrza za rok 2020 wynosiła 45, w tym: 12 aglomeracji, 17 miast o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy (niebędących aglomeracjami) oraz 16 stref pozostałych obszarów województw.

Informacje o stanie jakości powietrza, w tym o lokalizacji wszystkich stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza i jego stanu, udostępniane są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Po nowelizacji znajdą się tu również informacje o obowiązujących programach ochrony powietrza i ich aktualizacji oraz planach działań krótkoterminowych.

Skróci się też, do siedmiu dni kalendarzowych, termin, w którym zarząd województwa będzie zobowiązany do przekazywania ministrowi właściwemu do spraw klimatu informacji o uchwaleniu przez sejmik województwa programu ochrony powietrza lub planu działań krótkoterminowych. Obecnie ten termin wynosi 14 dni.

W ramach państwowego monitoringu środowiska bada się – pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia...