Potrzeby inwestycyjne w branży wodociągowo-kanalizacyjnej wcale nie maleją, a środki unijne w nowej perspektywie będą o wiele trudniejsze do pozyskania. Czy, i ewentualnie kiedy, wyjściem z sytuacji jest partnerstwo publiczno-prywatne?  Obecnie sprawujący władzę szeroko otworzyli drzwi dla PPP. 26 lipca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego”. Dokument ten rządzący przedstawiają jako pogłębioną diagnozę rynku i zestaw konkretnych działań na rzecz rozwoju PPP.  Głównym celem opracowania jest zwiększenie skali i efektywności inwestycji realizowanych w formule PPP. Zielonym światłem dla opracowania dokumentu było wskazanie „Polityki PPP” jako strategicznego projektu w „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. W dokumencie zidentyfikowane zostały najważniejsze przyczyny niewystarczającego wykorzystania formuły PPP w realizacji inwestycji publicznych. Wskazano w nim również zasady, które należy stosować, przygotowując projekty realizowane w tej formule.

Partnerstwo a nie prywatyzacja

Terminem partnerstwa publiczno-­‑prywatnego określa się projekty inwestycyjno-eksploatacyjne realizowane na podstawie umowy długoterminowej wspólnie przez władze publiczne i podmioty sektora prywatnego (podmioty rynkowe), których celem jest stworzenie niezbędnej infrastruktury rzeczowej, finansowej i organizacyjnej, umożliwiającej świadczenie usług publicznych.  Podmioty sektora publicznego i prywatnego, działając wspólnie, jednocześnie realizują cele indywidualne. Partner publiczny świadczy usługi publiczne, do czego zobowiązują go przepisy prawa. Partner prywatny prowadzi działalność gospodarczą i osiąga z tego tytułu zyski. PPP nie jest zatem prywatyzacją działań władzy publicznej czy też zwolnieniem jej z obowiązków świadczenia usług publicznych i odpowiedzialności za poziom dostępności do nich....