Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (z 11 lipca 2021 r.) niesie szereg zmian, których znakomita większość w znacznie większym stopniu dotyczy samorządów niż przedsiębiorców.

W nowelizowanych przepisach warto przyjrzeć się kilku nowościom, które niewątpliwie mogą mieć istotne przełożenie na praktyczny aspekt realizowanej przez przedsiębiorców usługi odbioru i zagospodarowania odpadów.

Częstotliwości dla gmin wiejskich

Zgodnie z przepisami, które zaczną obowiązywać we wrześniu (najpóźniejsza data ogłoszenia aktu to 9 września br.), władze samorządowe będą mogły zadecydować o rzadszym odbiorze bioodpadów i niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z gmin wiejskich oraz wiejskiej części gmin miejsko-wiejskich. Wprowadzenie takiego rozwiązania było popierane przez gminy wiejskie o rozproszonej i rzadkiej zabudowie, w których szczególnie odbieranie bioodpadów z dużą częstotliwością postrzegane jest często jako zupełnie zbędne, generujące niepotrzebne koszty. Warto zauważyć, że zmniejszenie częstotliwości odbierania bioodpadów i odpadów zmieszanych będzie możliwe już po 14 dniach od ogłoszenia ustawy, bowiem dla tego przepisu nie przewidziano żadnego szczególnego okresu przejściowego. W praktyce oznaczać to może, że część gmin wiejskich już teraz będzie starała się modyfikować realizowane obecnie umowy zawarte w trybie Prawo zamówień publicznych (P.z.p.) oraz negocjować ich warunki, tak by dostosować je do nowych możliwości i ograniczać koszty działania systemu. 

Odstępstwo od pięciu pojemników

Kolejna zmiana, która może wywołać ogromne skutki praktyczne, dotyczy selektywnej zbiórki odpadów. Nowe przepisy umożliwiają ministrowi klimatu i środowiska wydawanie decyzji...