Deregionalizacja rynku gospodarki odpadami wpływa na stosowanie Prawa zamówień publicznych przez zamawiających. W jakich przypadkach można kierować się tzw. zasadą bliskości?

Deregionalizacja rynku zagospodarowania zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych i bioodpadów, wywołująca swoje konsekwencje od 2019 r., wskazuje na możliwość stosowania tzw. zasady bliskości. Niektórzy zamawiający starali się ograniczyć terytorialnie instalacje, w których będzie istniała możliwość zagospodarowania odpadów komunalnych (poprzez ustanowienie odległości maksymalnej względem miejsca wytworzenia odpadów), inni podjęli próbę odrzucenia oferty, której przyjęcie stanowiłoby podstawę do zawożenia odpadów do instalacji „za bardzo oddalonej” (np. wyrok KIO z 18 lutego 2021 r., sygn. akt KIO 169/21), a jeszcze inni uznali, że zasada ta pozwala na zastosowanie trybu z wolnej ręki i zawarcie umowy z operatorem, którego instalacja funkcjonuje najbliżej. 

Deregionalizacja rynku

Obowiązujący przed dniem wejścia w życie nowelizacji z 2019 r. art. 20 ust. 7 ustawy o odpadach (u.o.) ustanawiał zakaz przetwarzania:

zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, o ile są przeznaczone do składowania, odpadów zielonych – poza obszarem regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały wytworzone.

Wskazany przepis został uchylony nowelizacją z 19 lipca 2019 r. (art. 6 pkt 5 ustawy nowelizującej), co stanowi wyraz zniesienia obowiązku zagospodarowywania ww. frakcji odpadów komunalnych w instalacji położonej w obszarze regionu gospodarki odpadami, na którym zostały wytworzone. Na marginesie należy zauważyć, że nowelizacja znosi „regiony gospodarki odpadami komunalnymi” jako takie.

Dodatkowo...