Czy polskie miasta mają standardy określające zasady postępowania z zielenią przyuliczną? Z jakimi problemami z zakresu utrzymania roślin w pasch przydrożnych najczęściej spotykają się osoby i instytucje odpowiedzialne za ten obsar zieleni? Między innymi o te zagadnienia zapytaliśmy przedstawicieli zarządów zieleni i zarządów dróg.

Bez względu lokalizację, problemy związane z utrzymaniem zieleni przydrożnej wydają się być zbliżone. Trudny żywot drzew, słaba jakość gleby, infrastruktura podziemna, konsekwencje suszy – wszystko to sprawia, że utrzymanie zieleni w pasach przydrożnych jest prawdziwym wyzwaniem.

Poznań – z procedurami od 2003 r., troską o zieleń i zarządzeniem, które czeka na wprowadzenie w życie

W Poznaniu Zarząd Dróg Miejskich, począwszy od 2003 r., jako pierwszy w kraju zarządca dróg zadbał o zieleń przyuliczną w szczególny sposób, traktując ją na równi z innymi obszarami i zabiegając o jej prawidłowe profesjonalne projektowanie, a następnie staranne, rzetelne urządzanie i intensywne pielęgnowanie. Wprowadzono procedury umożliwiające formalną ochronę drzewostanu podczas procesu projektowego inwestycji zewnętrznych, wymogi nakazujące konkretne lokalizacje sieci uzbrojenia w istniejącym drzewostanie oraz założenia do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego umożliwiające wprowadzanie nowego drzewostanu.

Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, w związku z coraz gorszą kondycją drzew przyulicznych, zwłaszcza tych zlokalizowanych w centrum miasta, coraz większego znaczenia nabiera objęcie starego drzewostanu zabiegami pielęgnacyjnymi oraz poprawiającymi warunki ich bytowania. W związku z tym oraz w związku z prowadzeniem wielu różnych inwestycji na terenie pasów drogowych administrowanych przez poznański ZDM, konieczne jest radykalne ograniczenie kaleczenia drzew...