W ciągu ostatnich 25 lat długość sieci kanalizacyjnej w Polsce wzrosła prawie sześciokrotnie.

Intensywny rozwój sieci kanalizacyjnej jest obserwowany w ostatnich kilkunastu latach. Jest to spowodowane znacznymi dysproporcjami, jakie były i są w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej. Szczególnie widoczne jest to w terenach wiejskich.

Analizując dane przedstawione na rysunku 1, można zauważyć wyraźny wzrost długości sieci kanalizacyjnej w wieloleciu 1995-2020. W roku 1995 zarejestrowano długość sieci kanalizacyjnej 33 535 km, podczas gdy w ostatnim roku badanego okresu było to 169 100 km. 

Przyrost długości sieci kanalizacyjnej w tym okresie wyniósł 135 565 km. 

Można zatem zauważyć wyraźną tendencję wzrostową rozwoju budowy nowych systemów kanalizacyjnych. 

Obiekty sieci kanalizacyjnej

W celu umożliwienia ciągłej i niezakłóconej pracy sieci kanalizacyjnej potrzebne są obiekty budowlane, które służą do dozoru i eksploatacji – tzw. uzbrojenie sieci. Zgodnie z normą PN-EN 476, elementy systemu kanalizacyjnego mają wykazywać właściwości użytkowe zapewniające trwałość i szczelność, a także odporność na korozję i ścieranie1. Do najczęściej spotykanych obiektów na sieci kanalizacyjnej zaliczyć można:

studzienki rewizyjne, studzienki i komory połączeniowe, studzienki i komory spadowe, przelewy burzowe, separatory, syfony, płuczki kanałowe, wpusty deszczowe, wyloty, zbiorniki retencyjne, przepompownie.

Podstawowym elementem uzbrojenia grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej są studzienki rewizyjne zabezpieczone we włazy, które osadzone są w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie. Studzienki rewizyjne są niezbędne do kontrolowania stanu technicznego kanałów, ich czyszczenia i wietrzenia2. W zależności od przeznaczenia studzienki rewizyjne dzielą się na przelotowe i kierunkowe. Studzienki rewizyjne umożliwiają dostęp do kanałów. Stosowane są...