Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2020/741 z 25 maja 2020 r.1, możliwe będzie ponowne wykorzystanie wody pochodzącej ze ścieków uprzednio oczyszczonych w rolnictwie. Takie rozwiązanie będzie mogło być stosowane od 26 czerwca 2023 r.

Poprzez termin „odzyskana woda” należy rozumieć ścieki komunalne, które zostały oczyszczone zgodnie z wymogami określonymi w dyrektywie 91/271/EWG i które zostały poddane dalszemu oczyszczaniu w zakładzie odzyskiwania wody. Natomiast „zakład odzyskiwania wody” to oczyszczalnia ścieków komunalnych lub inny zakład, który zajmuje się dalszym oczyszczaniem ścieków komunalnych, spełniający wymogi określone w dyrektywie 91/271/EWG2 w celu otrzymania wody zdatnej do użytku. Woda zdatna do użytku powinna spełniać wymagania w zakresie czterech klas (tab. 1).

Tab. 1. Klasy jakości odzyskanej wody oraz dozwolone zastosowania w rolnictwie i metody nawadniania (opracowanie własne na podstawie rozporządzenia1)

Minimalna klasa jakości odzyskanej wody

Kategoria upraw

Metoda nawadniania

A

Wszystkie rośliny do spożycia w stanie surowym, których część jadalna ma bezpośredni kontakt z odzyskaną wodą, oraz rośliny okopowe do spożycia w stanie surowym

Wszystkie metody nawadniania

B

Rośliny do spożycia w stanie surowym, których część jadalna jest produkowana powyżej poziomu gruntu i nie ma bezpośredniego kontaktu z odzyskaną wodą, rośliny do spożycia po przetworzeniu i rośliny niespożywcze, w tym uprawy stosowane jako pasza dla zwierząt wykorzystywanych do produkcji mleka lub mięsa

Wszystkie metody nawadniania

C

Rośliny do spożycia w stanie surowym, których część jadalna...