Urząd Regulacji Energetyki opublikował najnowszy raport „Energetyka cieplna w liczbach 2019”, prezentujący kondycję branży ciepłownictwa systemowego. Publikacja skłania do szerszego i bardziej kompleksowego spojrzenia na branżę. W 2019 r. przychody koncesjonowanych przedsiębiorstw nie pokryły kosztów prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem i dostawą ciepła. Zgodnie z wcześniejszymi analizami IGCP, rentowność tych przedsiębiorstw osiągnęła wartość ujemną i wyniosła 2,92%. Jest to wynik niepokojący, skłaniający do pogłębionych analiz. Na przestrzeni lat 2002- -2019 rentowność przedsiębiorstw koncesjonowanych (może za wyjątkiem 2016 r.) była na niskich poziomach, istotnie niższych niż w innych sektorach gospodarki. Mamy zatem do czynienia z problemem systemowym, którego nie może tłumaczyć fakt, że jest to sektor regulowany, gdyż w powszechnej opinii ma charakter monopolistyczny. Trzeba w tym miejscu pamiętać, że odbiorcy nie korzystają wyłącznie z ciepła systemowego i na rynkach lokalnych istnieje konkurencja. Konkurencja, która szczególnie obecnie, w dobie rozwoju technologii i wytycznych legislacyjnych dotyczących choćby wymagań energetycznych budynków, będzie coraz silniejsza. Z pewnością na tak niski wskaźnik rentowności wpłynęła sytuacja przedsiębiorstw mających źródła kogeneracyjne. System zatwierdzania taryf dla takich przedsiębiorstw (tzw. model uproszczony) nie pozwolił na przeniesienie wzrastających kosztów uprawnień do emisji CO2 na ceny ciepła. Niemniej jednak nie jest to wystarczające wyjaśnienie ani zobrazowanie sytuacji ekonomicznej całego koncesjonowanego sektora. O...