Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” to doskonały przykład na zagospodarowanie energetyczne odpadów oraz osiągnięcie samowystarczalności energetycznej. 

Minimalizacja zużycia energii wytwarzanej ze źródeł nieodnawialnych, w tym w szczególności z paliw kopalnych, jest wyzwaniem, przed którym stoi cały świat. Unia Europejska w dokumentach strategicznych zaleca i wymaga od państw członkowskich sukcesywnej zmiany źródeł energii z preferencjami energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE). Gospodarka odpadami – zarówno na etapie ich zbierania, jak i na etapie ich przetwarzania – jest energochłonna, a wraz ze wzrostem zaawansowania technologicznego i  automatyzacji procesów rośnie również jednostkowe zużycie energii. Ponieważ z zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju odpady powinny być traktowane jak zasoby, ich przetwarzanie rozpatrywane powinno być pod kątem zasobów materiałowych, ale także jako zasoby energetyczne. 

Spalanie odpadów o odpowiednim potencjale kaloryczności z maksymalnym odzyskiem energii jest jednym z tych zasobów. Warunkiem jego pozyskania jest stosowanie się do hierarchii postępowania z odpadami, gdzie znacznie wyżej od odzysku energetycznego znajduje się recykling, w tym recykling organiczny. Procesy beztlenowe z wytwarzaniem biogazu oraz jego energetycznym wykorzystaniem stają się jednym z priorytetów gospodarki odpadami, w tym w szczególności odpadami komunalnymi. Bioodpady mogące być w znacznej części wsadem do procesu fermentacji stanowią 25-35% strumienia wytwarzanych w Polsce odpadów komunalnych. Pozyskanie biogazu i...