Pomimo upalnego lata nasze władze dbają, abyśmy nie zgnuśnieli i na bieżąco dostarczają nam dawkę adrenaliny związaną z nowymi – wdrożonymi, wdrażanymi i zapowiadanymi do wdrożenia – zmianami w prawie. Dla każdego znajdzie się coś nowego. Częściowo to implementacja przepisów unijnych, a częściowo nasza lokalna twórczość, stanowiąca reakcję na pojawiające się problemy i wyzwania.

W ostatniej zmianie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 19 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie składowisk odpadów (DzU z 2021 r. poz. 673) do załącznika nr 1 wprowadzono odpad o kodzie ex 20 01 99 (popioły z palenisk domowych). Umożliwiło to de facto wykorzystywanie tej frakcji odpadów komunalnych do wykonywania warstwy izolacyjnej na składowiskach. Rozwiązanie od wielu lat proponowane przez Radę RIPOK zostało wdrożone do obowiązującego prawa. Postulowaliśmy też nadanie kodu popiołom, ale w tym przypadku poprzestano na „ex-ach”. Proponowana zmiana wydaje się o tyle istotna, że wreszcie pojawia się ekonomiczna motywacja do selektywnego zbierania przez gminy popiołów, które po przyjęciu do instalacji będą mogły zostać poddane odzyskowi zamiast składowaniu. Ograniczy to niepotrzebne zużycie instalacji sortowania oraz zmniejszy zużycie energii na absurdalny proces, jakim jest wydzielanie popiołu, a następnie jego kompostowanie. Ograniczy także ilość odpadów kierowanych do składowania, choć do mitycznych 10% jeszcze nam daleko.

Szczegóły...