Zmiany w Ustawie z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oczekiwane były z nadzieją, a zarazem z niepokojem. Jakie zatem nastąpiły i co zmieniły w systemie gospodarowania odpadami w Polsce?

Nowela ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.) zapoczątkowana została już w roku 2020 w ramach projektu „Czystość Plus”. Projekt ten podzielony został na dwa etapy: pierwszy, tzw. pilny, w którym zdefiniowano zapisy z koniecznością ich uchwalenia do 31 grudnia 2020 roku, oraz drugi etap zmian, zaplanowany w ramach procesu legislacyjnego na rok 2021.

Cztery frakcje tańsze

W ramach pierwszego etapu m.in. uchylono limit 30% dla termicznego przekształcania odpadów (zgodnie z art. 35b ustawy o odpadach) oraz umożliwiono obliczanie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych za rok 2020 w odniesieniu do czterech frakcji. 

Dlaczego te zmiany zakwalifikowano do zmian tzw. pilnych? Powodem była dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2008/98 z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów w obszarze wprowadzenia nowych wymogów dla uzyskania odpowiednich poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych wszystkich frakcji. 

Po jej analizie stwierdzono, że gdyby przyjąć nowy algorytm obliczania poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych do dotychczasowych zapisów u.c.p.g., konsekwencje finansowe w postaci nałożenia kar na gminy za brak uzyskania odpowiednich poziomów w odniesieniu do wszystkich frakcji – a nie, jak dotychczas, tylko do czterech –...