Początek roku to czas, kiedy można się pokusić o pewną prognozę na przyszłość. W przypadku gospodarki odpadami już miniony rok pokazał, że w tym obszarze wiele się dzieje i wiele dziać się jeszcze będzie. Mam tu na myśli przede wszystkim duże ożywienie na rynku inwestycji związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Powstają nowe zakłady zagospodarowania odpadów, sortownie i kompostownie, ale na tym nie koniec. Wiemy przecież, że w tym roku powinny być również oddane do użytku pierwsze spalarnie odpadów komunalnych, które rosną w sześciu polskich miastach. Jestem więc przekonany, że zmiana systemowa, jaka dokonała się w naszym kraju w gospodarce odpadami za sprawą wprowadzenia nowej ustawy „śmieciowej” – która z jednej strony wytycza cele do osiągnięcia, jeśli chodzi o poziom odzysku i ograniczenie ilości składowanych odpadów, a z drugiej strony daje w zarządzanie strumień odpadów samorządom – stwarza wreszcie warunki do tego, żeby można było racjonalnie i w przewidywalnych warunkach inwestować w system gospodarki odpadami i budować nowoczesne instalacje do ich zagospodarowania.

W ubiegłym roku ten inwestycyjny trend dało się odczuć bardzo wyraźnie i jestem przekonany, że w bieżącym będzie on kontynuowany, ponieważ tak naprawdę nowoczesnych zakładów gospodarki odpadami wciąż nam brakuje. Musimy mieć też świadomość, że część zakładów będzie musiała się...