Aktualizacja wojewódzkich planów gospodarki odpadami komunalnym trwa w najlepsze. Na tym tle pojawia się pytanie o ich relacje do Krajowego Planu Gospodarki Odpadami.

O tym, jak istotne są plany gospodarki odpadami komunalnymi, wie każdy podmiot działający na rynku gospodarowania odpadami. Ich treść determinuje możliwość funkcjonowania poszczególnych instalacji przetwarzania odpadów. Świadczy o tym chociażby art. 38a Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2013 r. poz. 21, ze zm., dalej: u.o.). W myśl przywołanego przepisu, skutkiem pominięcia danej instalacji w wojewódzkim planie gospodarki odpadami (WPGO) jest odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowę, pozwolenia zintegrowanego lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Wskazany przepis dotyczy instalacji przeznaczonych do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Dodatkowo nie można zapominać, że sposób zaklasyfikowania danej instalacji w WPGO ma doniosłe znaczenie dla możliwości jej funkcjonowania. Nieuzyskanie przez daną instalację statusu regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) w WPGO, a następnie w uchwale wykonawczej uniemożliwia jej dostęp do strumienia zmieszanych odpadów komunalnych. Tymczasem to właśnie możliwość zagospodarowania tego typu odpadów często stanowi o możliwości przetrwania danej instalacji na rynku.

Intencje ustawodawcy Celami wprowadzenia tego typu rozwiązań do...