Analizy ryzyka przy strefach ochronnych ujęć wody

Obowiązek sporządzenia analizy ryzyka w związku z tworzeniem stref ochronnych ujęć wody wprowadziły przepisy ustawy Prawo wodne z 2017 r. (Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne – DzU z 2020 r. poz. 310, ze zm.; dalej PW 2017).

Artykuł 133 ust. 1 tej ustawy zakłada, że strefę ochronną obejmującą teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej ustanawia się na wniosek właściciela ujęcia wody, ewentualnie z urzędu, jeżeli właściciel ujęcia wody nie złożył takiego wniosku, zaś z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika potrzeba jej ustanowienia. Wymagania dotyczące treści takiej analizy określa ust. 3 powołanego art. 133, a obowiązek jej sporządzenia obciąża właściciela ujęcia wody realizującego zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, który po przygotowaniu dokumentu powinien przekazać go do właściwego wojewody. Wymagania dotyczące analizy ryzyka wskazują, że jest to dokument dość skomplikowany, oparty na szeregu specjalistycznych ekspertyz, w związku z tym dość kosztowny i wymagający czasu dla jego właściwego przygotowania. Potrzeba jego przygotowania nie budzi wątpliwości o tyle, że treść analizy ma przesądzać o konieczności (bądź jej braku) objęcia strefą ochronną także terenu ochrony pośredniej, bowiem nowe Prawo wodne zakłada ustawowy obowiązek utworzenia strefy obejmującej teren ochrony bezpośredniej. Właśnie w związku ze stopniem skomplikowania...