Polska Izba Gospodarki Odpadami oraz Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami wystosowali do marszałka Sejmu wspólne stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który w styczniu br. zgłosiła grupa posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Projektowane przepisy mają w opinii przedsiębiorców charakter wyraźnie antykonkurencyjny, prowadzą do wyparcia przedsiębiorców prywatnych z rynku gospodarki odpadami i otwierają drogę do jego całkowitej komunalizacji.

Istotą projektowanych zmian jest bowiem zobowiązanie gmin do powierzenia zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (zarówno ich zagospodarowywania, jak i odbioru) w drodze zamówienia udzielanego bezpośrednio spółkom gminnym. Proponowane w tej formie brzmienie przepisów jednoznacznie przesądziłoby o wyeliminowaniu z rynku gospodarki odpadami przedsiębiorców prywatnych i przekazaniu go spółkom komunalnym.

Kosztowny kompromis

Przedsiębiorcy w swym stanowisku zwracają uwagę, że obowiązek przetargowy przewidziany w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.) jest wynikiem zawartego w 2011 r. kompromisu społecznego służącego zagwarantowaniu odpowiedniej ochrony zarówno interesów samorządu, jak i przedsiębiorców i pracowników branży odpadowej. Należy bowiem podkreślić, że przed wejściem w życie Ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w branży gospodarki odpadami komunalnymi obowiązywał model konkurencji na rynku, tj. konkurencji o poszczególnych wytwórców odpadów, z którymi przedsiębiorcy zawierali...