Od 27 do 29 września 2018 r. na terenie kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie trwać będzie ogólnopolska konferencja naukowa XXI Forum Architektury Krajobrazu, organizowana przez Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu we współpracy z Wydziałem Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie oraz Polskim Klubem Ekologicznym.

Tematem przewodnim konferencji będą „Wyzwania architektury krajobrazu”, wynikające z przyjętych w drugiej dekadzie XXI w. uregulowań prawnych (ustawa krajobrazowa, ustawa o rewitalizacji, nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska) i dokumentów o charakterze strategicznym (Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Krajowa Polityka Miejska), które w sposób bezpośredni lub pośredni odnoszą się do obszaru zainteresowań architektury krajobrazu.

Wątki te stały się kanwą do określenia obszarów problemowych konferencji, których pierwsze litery tworzą słowo „krajobraz”. Są to: kreatywne technologie, rewitalizacja, audyt krajobrazowy, jakość życia, oddziaływanie przedsięwzięć na krajobraz, bioróżnorodność, remediacja, adaptacja do zmian klimatu i zielona infrastruktura.

Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń, a także poszukanie odpowiedzi na pytania, w jakim stopniu środowisko zawodowe zaangażowane jest w proekologiczne działania i czy oferowane obecnie programy studiów sprzyjają kształceniu specjalistów mogących podejmować nowe wyzwania.

XXI Forum Architektury Krajobrazu to wydarzenie, którego głównym celem jest wymiana poglądów oraz dyskusja nad aktualnymi problemami i wyzwaniami architektury krajobrazu. Konferencja, oprócz sesji plenarnych i...