Budowa biogazowni jako inwestycja, choć z pewnością proekologiczna, nie korzysta jednak ze szczególnie zachęcających przywilejów podatkowych. Warto więc zwrócić uwagę na kilka aspektów podatkowych, tak aby budowa i funkcjonowanie biogazowni wiązały się z możliwie najmniejszymi kosztami podatkowymi.

Polskie prawo podatkowe zawiera przepisy mające na celu wspieranie rozwiązań proekologicznych. W ustawach o podatkach dochodowych wskazać można chociażby zwolnienie od opodatkowania dochodów podatników, których celem statutowym jest działalność w zakresie ochrony środowiska – w części przeznaczonej na ten cel, czy też zwolnienie od opodatkowania funduszy celowych – w tym na przykład Funduszy Ochrony Środowiska. W ustawie o podatku rolnym zawarto możliwość skorzystania przez rolników z ulgi inwestycyjnej z tytułu wydatków poniesionych na budowę biogazowni. Preferencje bezpośrednio w odniesieniu do produkcji biogazu zawiera też ustawa o podatku akcyzowym, zgodnie z którą biogaz, przy spełnieniu pewnych warunków, opodatkowany jest zerową stawką tego podatku lub jest od niego zwolniony.   Zwrot podatku VAT – odmrażanie kapitału W czasie budowy inwestor może znaleźć się w sytuacji, w której będzie dokonywał wielu zakupów, i jednocześnie wystąpi u niego mała – lub zerowa – sprzedaż. Część pozyskanych na inwestycję środków, w postaci VAT naliczonego, zostanie zamrożona. Nie powstanie bowiem VAT należny w takiej wysokości, aby możliwe było odliczenie całego naliczonego. Inwestor oczywiście może...