W krajach Unii Europejskiej zakaz wydobycia azbestu oraz produkcji i przetwarzania wyrobów zawierających azbest wprowadziła dyrektywa 2003/18/WE z 27 marca 2003 r., będąca zmodyfikowaną wersją wcześniejszej dyrektywy 91/382/EWG z 25 czerwca 1991 r., ale całkowity zakaz stosowania azbestu na terytorium Polski wprowadzono dopiero w styczniu 2005 r.

Od 1997 r. polskie prawo zakazało produkcji, sprzedaży i stosowania wyrobów azbestowych. W latach 2000-2001 opracowano „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Oszacowano w nim, że na terenie kraju znajdowało się 15,5 mln ton wyrobów zawierających ten minerał. Główne cele Programu obejmują usunięcie i unieszkodliwienie azbestu oraz likwidację jego szkodliwego wpływu na środowisko. Nadzór na realizacją Programu prowadzi minister gospodarki. W latach 2003-2008 przeprowadzono szereg działań, głównie legislacyjnych, mających na celu usunięcie wyrobów azbestowych wykorzystywanych w budownictwie. Sprawność i skuteczność tych działań pozostawia jednak wiele do życzenia. W ciągu pięciu lat usunięto ok. 1 mln ton wyrobów, czyli ok. 6% całości. Niewielka liczba składowisk w całej Polsce (31 sztuk), na które przyjmowany jest azbest, znacznie utrudnia całość prac związanych z organizacją systemu demontażu, transportu i unieszkodliwiania tych odpadów. Nadal wiele gmin nie przeprowadziło rzetelnej inwentaryzacji, a dane spływające od przedsiębiorców są nierzadko szacunkowe i niekompletne. Poza tym osoby fizyczne często...