Usuwanie wyrobów zawierających azbest, zgodnie z założeniami „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, przyjętego Uchwałą nr 122/2009 Rady Ministrów z 14 lipca 2009 r., ma zostać ukończone do 2032 r. Dynamika tego procesu uzależniona jest od stopnia zamożności właścicieli obiektów oraz możliwości udzielenia stosownej pomocy, np. w formie dofinansowania tych działań przez państwo i samorząd.

Ważne jest, aby prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest były tak prowadzone, by wyeliminować lub zminimalizować uwalnianie się azbestu do środowiska i by nie zostały przekroczone dopuszczalne wartości stężeń włókien azbestowych w powietrzu.   W dwóch odsłonach Program wyróżnia dwie klasy wyrobów, w zależności od zawartości azbestu w stosowanym spoiwie oraz gęstości objętościowej: „miękkie” i „twarde”. Klasyfikacja ta ma duże znaczenie dla określenia procedur zabezpieczania, usuwania i składowania wyrobów zawierających azbest. Klasa I, czyli wyroby „miękkie”, obejmuje wyroby o gęstości objętościowej mniejszej od 1000 kg/m3, zawierające powyżej 20% azbestu. Łatwo ulegają one uszkodzeniom mechanicznym, czemu towarzyszy znaczna emisja włókien azbestu. Najczęściej stosowanymi w tej klasie były wyroby tekstylne z azbestu, używane przez pracowników w celach ochronnych, koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe m.in. w sprzęcie AGD, płytki podłogowe PCW, masy azbestowe natryskowe stosowane jako izolacja ognioochronna konstrukcji stalowych i przegród budowlanych oraz materiały i wykładziny cierne. Znaczne...