Każdy ma dostęp do informacji na temat planowanych inwestycji realizowanych w Polsce oraz ich wpływu na środowisko, w tym oddziaływania na ludzkie zdrowie. Zapewnia to baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko, którą prowadzi Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Prowadzenie bazy o ocenach oddziaływania na środowisko (OOŚ) i jej udostępnianie społeczeństwu jest jednym z zadań Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, które określa Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej: ustawa OOŚ). Baza jest cennym źródłem informacji dla inwestorów oraz osób fizycznych zainteresowanych przedsięwzięciami realizowanymi w sąsiedztwie miejsca ich zamieszkania i ich wpływem na środowisko, w tym na ludzi. Można z niej skorzystać przez Internet: http://bazaoos.gdos.gov.pl. Chcąc bliżej poznać bazę danych OOŚ, warto najpierw zadać sobie pytania:

Czym jest baza danych OOŚ i jaki jest jej związek z powszechnie dostępnymi wykazami danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku? Jakie są zasoby bazy danych OOŚ? Co zyskuje obywatel korzystający z bazy danych OOŚ?

Czym jest baza danych OOŚ?

Baza danych OOŚ jest systemem teleinformatycznym służącym do zbierania, przetwarzania i udostępniania informacji o ocenach oddziaływania na środowisko. Podstawę prawną dla jej funkcjonowania stanowi art. 128 ustawy OOŚ.

Wprowadzanie informacji i dokumentów do bazy...