Informacje o wytwarzaniu i gospodarowaniu odpadami Nieodpłatny dostęp do wojewódzkiej bazy danych posiadają minister środowiska, minister gospodarki, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Zarządy Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wojewodowie, starostowie, wójtowie (burmistrzowie lub prezydenci miast), wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska oraz służby statystyki publicznej (art. 37 ust. 7 i 7a Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach). Warunki i zakres dostępu do wojewódzkiej bazy danych określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z 25 maja 2007 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami (DzU nr 101, poz. 687), które wejdzie w życie 1 stycznia 2008 r. Zastępuje ono Rozporządzenie Ministra Środowiska z 11 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami (DzU nr 152, poz. 1738). W związku z ustawowym rozszerzeniem listy podmiotów uprawnionych do dostępu do wojewódzkiej bazy danych niezbędne było określenie dla nich zakresu tego dostępu. Dostęp do baz danych Informacje zawarte w wojewódzkiej bazie danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz z rejestrem udzielanych decyzji w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami, zwanej dalej wojewódzką bazą danych, są udostępniane w sposób zautomatyzowany poprzez powszechnie dostępne sieci teleinformatyczne. Transmisja danych zapewnia ich ochronę oraz...