Beata B. Kłopotek Posiadanie wiarygodnych danych o gospodarce odpadami, zarówno w postaci danych jednostkowych, jak i zagregowanych, jest istotne dla wielu organów administracji publicznej, do których należy zaliczyć: Ministra Środowiska, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, wojewodów, marszałków województw, wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, starostów, wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, urzędy statystyczne. Zbieranie tych danych jest niezbędne m.in.: do właściwego planowania gospodarki odpadami przez organy administracji rządowej na szczeblu krajowym oraz administracji samorządowej na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym, w szczególności w celu określenia aktualnego stanu, trendów rozwojowych, prognozowania zmian w ilości i składzie odpadów, aby prawidłowo oszacować wielkość niezbędnych instalacji (dane zagregowane). Dane te są konieczne do kontroli instalacji i zezwoleń zarówno przez Inspekcję Ochrony Środowiska, której zadania określa ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (DzU Nr 77, poz. 335, z późn. zmian.), jak i organy administracji samorządowej w zakresie objętym właściwością tych organów - zgodnie z art. 379 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (dane jednostkowe). Gromadzenie danych jest potrzebne do kontroli prawidłowości naliczenia opłat za korzystanie ze środowiska, które określa Ustawa - Prawo ochrony środowiska, jak i opłat produktowych wprowadzanych przez Ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w...