Pierwsze zapisy dotyczące budowy systemu wodociągowego w Płocku sięgają już XIV w. W 1892 r. podpisano umowę pomiędzy inżynierem Selewką Chessinem a magistratem miasta Płocka na budowę wodociągów. Od tego momentu datuje się początek istnienia Wodociągów Płockich, które jako podmiot prawa handlowego funkcjonują od 1998 r.

Mimo że woda surowa, pochodząca
z dwóch źródeł: powierzchniowego (Wisła) i głębinowego, uległa na przestrzeni ostatnich lat poprawie, to wciąż wymaga dość znacznych zabiegów technologicznych. Dzięki wypracowaniu skutecznej, popartej badaniami technologii sytuacja w Wodociągach Płockich (WP) w sektorze wodnym ustabilizowała się na tyle, że pozwala na spokojną eksploatację i utrzymywanie procesów technologicznych uzdatniania wody na stałym, wysokim poziomie bez konieczności dużych inwestycji. Jak w większości polskich miast, również w Płocku - system dystrybucji wody wymaga modernizacji. Oprócz wymiany i rozbudowy sieci wodociągowej, prowadzonej systematycznie od kilku lat, przygotowywany jest system opomiarowania i monitoringu sieci - wczesne wykrywanie i usuwanie wycieków umożliwi istotną redukcję strat wody.
Problemem WP, wynikającym głównie z niedokapitalizowania, jest zaniedbywana przez lata gospodarka ściekowa. Dlatego obecnie trwają prace zmierzające do realizacji przedsięwzięcia pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka".

Dwa etapy prac

Zadania w nim zawarte podzielone są na dwa etapy. Pierwszy koncentruje się na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych dla miasta Płocka, natomiast drugi - na rozdziale kanalizacji ogólnospławnej w centrum miasta na deszczową i sanitarną.
Oczyszczalnia ścieków w Maszewie funkcjonuje od 1974 r. i przez wiele lat była jedynym tego rodzaju obiektem w Płocku. W czasie modernizacji, jaką przeszła w 1995 r., udoskonalono system napowietrzania ścieków oraz zastosowano urządzenia do mechanicznego odwadniania osadów.
Obecnie rozbudowywany jest ciąg ściekowy - mają powstać komory predenitryfikacji osadu powrotnego oraz komory defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji. Obiekt ma być także wyposażony w urządzenia do płukania skratek i piasku oraz w dodatkowe urządzenia umożliwiające szybkie zastąpienie tych, które będą wymagały naprawy lub konserwacji. Wybudowana zostanie też suszarnia osadu.
W ciągu 30 lat intensywnego rozwoju miasta kanalizowano nowe tereny, co wymusiło budowę oczyszczalni w położonym na lewym brzegu Wisły Radziwiu i przejęcie od sąsiedniej gminy Łąck oczyszczalni w Górach. Zmiany na mapie gospodarczej miasta wymusiły także przejęcie przez WP w dzierżawę i eksploatację zakładowej oczyszczalni na osiedlu Borowiczki. Obecnie, zgodnie z projektem, wszystkie ścieki zostaną skierowane do jednego obiektu - w Maszewie. Likwidacja małych, ale drogich oczyszczalni pozwoli obniżyć koszty i lepiej oczyścić ścieki.
W drugim etapie projektu na terenie osiedli Góry - Ciechomice powstanie kanalizacja sanitarna wraz z rurociągiem tłocznym do przepompowni w Radziwiu.
Koszt szacunkowy projektu to ok. 250 mln zł, z czego 50-60% pokryją środki z Funduszu Spójności, a reszta będzie pochodziła z budżetu miasta i spółki. Prace z zakresu pierwszego etapu projektu mają zostać zrealizowane do końca 2010 r., a z drugiego etapu - do 2013 r. Etapowanie tak dużego zakresu prac jest konieczne ze względu na warunki finansowania inwestycji, a także techniczne możliwości realizacji - konieczność prowadzenia robót inżynieryjnych w wielu miejscach w Płocku. Korzystanie w miarę możliwości z technologii bezwykopowych pozwoli na zminimalizowanie uciążliwości komunikacyjnych w mieście.
Obecnie NFOŚiGW ma określić ostateczne wytyczne kwalifikowania wydatków w projektach współfinansowanych z Funduszu Spójności na lata 2007-2013, a WP przygotowują się do ogłoszenia pierwszych przetargów: na wybór Inżyniera Kontraktu i realizację zadań pierwszego etapu.

Efekty projektu

Efektem realizacji obydwu etapów przedsięwzięcia będzie m.in. dostosowanie pracy oczyszczalni ścieków w Maszewie do obowiązujących standardów środowiskowych. Obecnie do Wisły odprowadzane są ścieki o ponadnormatywnym ładunku biogenów (azotu i fosforu), za co Wodociągi Płockie obciążane były wysokimi karami. Zostały one zawieszone, a odstąpienie od ich egzekucji uwarunkowane jest osiągnięciem wymaganego przepisami stopnia redukcji zanieczyszczeń.
Projekt przewiduje też wybudowanie 22 km nowej kanalizacji deszczowej oraz renowację 8 km starych przewodów. Ten rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową rozwiąże problemy z podtopieniami w czasie deszczów budynków i niektórych ulic w śródmieściu.
Kolejnym efektem realizacji tego przedsięwzięcia ma być wybudowanie kilkudziesięciu kilometrów sieci kanalizacyjnej w osiedlach Borowiczki, Góry i Ciechomice. Wielu mieszkańcom Płocka umożliwi to podłączenie ich posesji do kanalizacji, dzięki czemu staną się one bardziej atrakcyjne pod względem inwestycyjnym.
Zrealizowanie ww. projektu pozwoli uzyskać podobną stabilizację, jaką udało się wypracować w sektorze wodnym.
Warto podkreślić, że Wodociągi Płockie jako jedne z nielicznych w Polsce prowadzą w szerokim zakresie program edukacyjny dla dzieci i młodzieży, którym tylko w tym roku zostało objętych ponad 4 tys. osób. Działalność edukacyjna spółki to - oprócz cyklicznie przeprowadzanych w naszych obiektach lekcji - prezentacje multimedialne mające charakter lekcji ekologicznych. Zawierają one elementy programu szkolnego związanego z zagadnieniami dotyczącymi wody i ścieków, a także informacje o spółce, szczególnie w aspekcie technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Prezentacje zakończone są zabawą w formie quizu, nagrodzeniem najbardziej aktywnych uczniów oraz rozdaniem materiałów reklamowo-edukacyjnych.
Program edukacyjny realizowany w WP dofinansowany został dotacją z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 10 tys. zł.

Justyna Piotrowicz

Skróty i śródtytuły od redakcji