W grudniu ub.r. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zakończyła pracę nad kolejnym „Raportem benchmarkingu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce”. Dzięki zwiększającej się z roku na rok liczbie uczestników opracowanie jest coraz bardziej obiektywne i uniwersalne – w 2012 r. w badaniu ankietowym wzięło udział już 165 firm wod-kan.

Jeśli chodzi o wielkość i formę prawną przedsiębiorstw biorących udział w benchmarkingu, to ich struktura jest inna niż dane prezentowane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS), bowiem tu największą ilościowo grupę firm wod-kan w Polsce stanowią zakłady budżetowe (ok. 38%). Natomiast w przypadku przeprowadzonej analizy podmioty o tej formie prawnej stanowią jedynie 5,5%. W benchmarkingu wzięły udział wszystkie wodociągi funkcjonujące jako spółki akcyjne (9,1% wszystkich badanych jednostek). Najliczniejszą grupą były spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (141 firm).

Spośród wszystkich badanych najwięcej było przedsiębiorstw średnich (59,4%), następnie – dużych (26,7%), a najmniej – małych (13,9%). Ta struktura również odbiega od tej, którą prezentuje GUS, ponieważ w ankietyzacji wzięły udział głównie podmioty średnie i duże. Małe – szczególnie zakłady budżetowe – których w Polsce jest ilościowo najwięcej, często nie są w stanie zebrać kompletnych danych do wypełnienia całego kwestionariusza. Nie posiadają one bowiem wewnętrznych działów kontrolingu lub analiz, co sprawia, że duża część danych nie była dotąd ewidencjonowana tak szczegółowo,...