Ocena bezpieczeństwa systemu zaopatrzenia w wodę ma wiele wątków. Po pierwsze, zdrowotny – wodociągi powinny spełniać wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ale również wiedzieć, jakie są źródła ewentualnych zagrożeń dla ich systemu i jak mogą redukować, minimalizować lub nawet niektóre z nich eliminować. Po drugie, pojawia się problem bezpieczeństwa technicznego – odporności infrastruktury na umyślne działanie osób trzecich, błędy personelu, ale także zmiany klimatu (np. gwałtowne opady, niedobory wody) i zmiany w otoczeniu (presja ze strony rolnictwa, urbanizacja, „rozlewanie się” miast).

Plany Bezpieczeństwa Wody

Mając na uwadze wszystkie zagrożenia, Europa koncentruje się ostatnio dużo bardziej nad tymi zagadnieniami. Komisja Europejska podczas ewaluacji dyrektywy 98/83/EC w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zaproponowała, aby wpisać do dyrektywy obowiązek opracowywania przez przedsiębiorstwa wodociągowe Planów Bezpieczeństwa Wody, zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Aktualnie są one zalecane, ale nie obowiązkowe. Jeśli jednak zostaną wpisane do dyrektywy, również polskie przedsiębiorstwa wodociągowe za kilka lat będą miały obowiązek takie plany wprowadzać. Oczywiście, pozostaje kwestia ich formy, czy mają opierać się na wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, czy będą mogły bazować na innych systemach, np. HACCP czy normie PN-EN 15975-2:2013-12 „Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę do spożycia”.

Baza teoretyczna dotycząca oceny zagrożeń i zarządzania ryzykiem...