Skuteczność działań podejmowanych w celu ograniczenia niskiej emisji w gminie wymaga synchronizacji obowiązujących na jej terenie dokumentów o charakterze strategicznym i właściwej hierarchizacji zadań. Tylko zastosowanie systemowego podejścia ukaże prawdziwy obraz polityki na rzecz poprawy jakości życia w gminie.

Niespójność dokumentów i w konsekwencji podejmowanie decyzji w dziedzinie polityki parkingowej, gospodarki odpadami komunalnymi, zagospodarowania przestrzennego i transportu miejskiego powoduje realizację zadań nieadekwatnych do realnie występujących potrzeb i możliwości ich finansowania ze środków publicznych. Wiąże się z ryzykiem niegospodarności w dysponowaniu środkami publicznymi oraz nieosiągnięcia zakładanych wskaźników projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków europejskich.

Prawo do czystego powietrza

O tym, że każdy chce oddychać czystym powietrzem, nie trzeba nikogo przekonywać. W ostatnich latach na znaczeniu nabiera kwestia zwalczania szkodliwych dla środowiska życia człowieka pyłów, powodujących powstawanie tzw. smogu. Ze względu na wypracowane i przyjęte na szczeblu międzynarodowym umowy i porozumienia, których celem jest ograniczenie niskiej emisji, sygnatariusze tych dokumentów stoją przed zadaniem ich implementacji do krajowego porządku prawnego i praktyki administracyjnej. W Polsce na przykład, na szczeblu samorządu terytorialnego w gminach, podejmuje się uchwały w sprawie planów gospodarki niskoemisyjnej. Władze centralne z kolei dyskutują na temat wprowadzenia ustawowego zakazu wjazdu pojazdów mechanicznych niespełniających norm środowiskowych do centrów miast.

Plany gospodarki niskoemisyjnej z założenia są programami strategicznymi....