Aby sprostać potrzebom energetyki zawodowej wykorzystującej jako paliwo agrobiomasę niezbędna będzie jej produkcja nie tylko na wieloletnich plantacjach roślin energetycznych.

Zapotrzebowanie na biomasę do 2020 r. dla elektrowni i elektrociepłowni zaproponowane przez ekspertów wynosi ok. 10 mln ton s.m., w tym 2 mln ton biomasy leśnej i 3 mln ton słomy. Pozostałe 5 mln ton s.m. autorzy przewidują uzyskać z uprawy wieloletnich roślin energetycznych na powierzchni ok. 500 tys. ha, przyjmując plony w wysokości 10 ton/ha s.m. Uzyskanie wymienionej ilości biomasy z roślin wieloletnich przy ograniczonym wsparciu finansowym do uprawy i zakładania plantacji będzie bardzo trudne. Dotychczasowe wyniki z uprawą tych roślin dla potrzeb energetyki zawodowej nie budzą optymizmu. Dlatego alternatywą mogą być jednoroczne rośliny uprawiane w plonie głównym (sorgo, kukurydza i konopie włókniste), dające tańszą i bardziej wydajną biomasę z jednostki powierzchni pola od roślin wieloletnich. Oczywiście wspomniane rośliny energetyczne mogą spełniać określoną rolę na glebach zwięzłych, wilgotnych, występujących w rejonach o większej ilości opadów (> 600 mm).  Natomiast na glebach gorszej jakości, o niskim poziomie wody gruntowej, na terenach z ograniczoną ilością opadów (< 550 mm) trzeba produkować biomasę przy pomocy jednorocznych roślin energetycznych. Materiały i metody badań Dla potwierdzenia powyższej hipotezy w Zakładzie Doświadczalnym Stary Sielec (pow. Rawicz) przeprowadzono w latach 2007-2011...