Zasady ustalania cen za odbiór i oczyszczanie niektórych rodzajów ścieków komunalnych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie zostały odrębnie określone w aktach prawnych. Jak więc powinno się ustalać stawki?

Przepisy prawa nie precyzują sposobu określania wysokości cen za odbiór i oczyszczanie wymieszanych ścieków bytowych, przemysłowych i opadowych, dostarczanych przez inne przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne lub sąsiednią gminę. Chodzi o przypadki dostarczania ścieków przez inne przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne lub sąsiednią gminę z urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa lub gminy do urządzeń kanalizacyjnych danego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

W przypadku usług zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązują: Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (zwana dalej ustawą zaopatrzeniową) oraz Rozporządzenie Ministra Budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (zwane dalej rozporządzeniem taryfowym). Ponieważ wyżej wymienione usługi nie są zaliczane do usług zbiorowego odprowadzania ścieków, w ich przypadku nie znajdują zastosowania ani ustawa zaopatrzeniowa, ani rozporządzenie taryfowe. Wynika to pośrednio z treści art. 6 ust. 1a ustawy zaopatrzeniowej, zgodnie z którym: „Do zakupu wody lub wprowadzania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ścieków do urządzeń kanalizacyjnych niebędących w jego posiadaniu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego”.

Zgodnie z polskim prawodawstwem, ustawa zaopatrzeniowa...