Od kilku lat metody działania Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ) ulegają ciągłym modyfikacjom. Proces ten jest także widoczny w działaniach kontrolnych. Przejawia się to m.in. w nowym podejściu do kontrolowanych podmiotów, polegającym głównie na prewencyjnym informowaniu o obowiązkach wynikających z przepisów ochrony środowiska. 29 czerwca br. opublikowano "Informację o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w 2006 r.". Organ ten wykonuje ponad 220 zadań w zakresie kontroli przestrzegania prawa ochrony środowiska i monitoringu środowiska. Ich katalog został w ubiegłym roku zwiększony o 16 nowych obowiązków, nałożonych na Głównego i wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska. Kontrolowane jednostki były sprawdzane pod kątem ograniczania uciążliwości dla środowiska, powodowanej przez instalacje, których prowadzenie wymaga pozwolenia zintegrowanego, eliminowania lub minimalizowania wykorzystywania substancji niebezpiecznych dla środowiska (m.in. azbestu) oraz spełniania przez inwestorów wymagań ochrony środowiska. Ponadto kontrole miały na celu określenie, w jakim stopniu realizowane są zapisy Traktatu Akcesyjnego oraz wdrażany jest Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Poprawa stanu gospodarki odpadami, w tym m.in. kontrole składowisk odpadów, spełnianie wymogów związanych z transgranicznym przemieszczaniem odpadów, ochrona zasobów wód oraz ograniczenie uciążliwości hałasowej w środowisku - to kolejne aspekty, na które zwracali uwagę inspektorzy. Kontrola spalarni Celem cyklu kontrolnego, obejmującego podmioty eksploatujące spalarnie odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz autoklawy było sprawdzenie, czy kierujący tymi instalacjami...