Przepisy z zakresu gospodarki odpadami W 2006 r. – zgodnie z przyjętymi założeniami – ograniczono do niezbędnego minimum zmiany ustawowe dotyczące gospodarki odpadami. Skoncentrowano się na przygotowaniu rozporządzeń na podstawie upoważnień zawartych w ustawach przyjętych w 2005 r. oraz na wdrażaniu i egzekwowaniu prawa. Ponadto w grudniu 2006 r. Rada Ministrów przyjęła dokument planistyczny pt. „Krajowy plan gospodarki odpadami 2010”, który w rozdziale 6 zawiera m.in. zadania legislacyjne do realizacji w latach 2007-2010. Ubiegłoroczne zmiany prawa W 2006 r. weszły w życie trzy ustawy, które dotyczyły gospodarki odpadami, ale wprowadziły niewielkie zmiany. • Ustawa z 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 50, poz. 360), która wprowadziła zmianę w art. 37 ustawy o odpadach, • Ustawa z 10 marca 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 63, poz. 441), która przedłużyła ważność decyzji dotyczących rekultywacji z wykorzystaniem odpadów do 13 października 2006 r., • Ustawa z 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU nr 144, poz. 1042), która dokonała sprostowania błędu legislacyjnego z poprzedniej nowelizacji tejże ustawy. Na podstawie upoważnień zawartych w Ustawie z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z...