Strategie rozwoju gmin Tradycyjny rozwój wsi, utożsamiany przede wszystkim z rozwojem rolnictwa dającego zatrudnienie przeważającej liczbie jej mieszkańców, powoli przechodzi do historii, a przyszłość społeczności wiejskiej w Polsce w coraz większym stopniu zależeć będzie od wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. W związku z włączeniem Polski do Unii Europejskiej dostosowujemy rolnictwo do warunków rynku europejskiego. Przejęcie odpowiedzialności przez władzę i administrację samorządową zrodziło potrzebę efektywnego i kreatywnego zarządzania zasobami będącymi w dyspozycji tych jednostek, tak aby ich wykorzystanie przyczyniło się do rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzenno-ekologicznego gminy oraz zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców. Pierwszym etapem w procesie zarządzania gminą jest dokonanie wszechstronnej analizy jej mocnych i słabych stron oraz czynników stymulujących i ograniczających rozwój, a także opracowywanie na tej podstawie strategicznych planów i programów działania. Strategia wyznacza w sposób klarowny cele i kierunki rozwoju, stwarza podstawę do wielokierunkowego i zrównoważonego rozwoju w oparciu o lepsze wykorzystanie własnych zasobów i mocnych stron. Równocześnie zapewnia lepsze wykorzystanie środków z budżetu gminy i ich kojarzenia ze środkami z innych źródeł, w tym także z funduszy unijnych, stanowiąc niezbędny warunek ich pozyskania. Umożliwia ożywienie przedsiębiorczości mieszkańców oraz przyciągnięcie na teren gminy inwestorów z zewnątrz. Tworzy także korzystny wizerunek gminy, przez co umacnia jej pozycję na zewnątrz. Możliwość rozwoju gmin wiejskich W Polsce jest...