Zbliża się termin rozstrzygnięcia 10. edycji Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”. W tym roku o tytuł ubiegały się 73 jednostki samorządu terytorialnego oraz 58 przedsiębiorstw. Do ostatniego etapu oceny – wizytacji wybrano 26 najlepszych podmiotów. Wśród nich są dwa przedsiębiorstwa należące do KIGO – Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania (MPO) w Krakowie oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (PGK) w Koszalinie. Pierwsze ubiega się o nagrodę w kategorii przedsiębiorstwo, drugie – w kategorii wyrób. Do Konkursu stanęli wszyscy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, pamiętając o ochronie środowiska, edukacji ekologicznej i – co podkreślają organizatorzy Konkursu – „poprzez ochronę środowiska rozumieją zrównoważone gospodarowanie i ochronę zasobów naturalnych”. Zapytaliśmy członków KIGO, dlaczego uczestniczą w Konkursie. O odpadach w Gorzowie Wlkp. Przez dwa dni (13-14 września br.) w Gorzowie Wlkp. dyskutowano na temat gospodarki odpadami w Polsce i w Niemczech, szukając wspólnych, racjonalnych rozwiązań. Podkreślano, że system niemiecki posługuje się najprostszym instrumentem finansowym, w którym gmina organizuje system gospodarki odpadami, mając program i środki do jego realizacji, a firmy prywatne uczestniczą w realizacji zadań pod ścisłą kontrolą, która wyklucza z rynku nieuczciwych przedsiębiorców. - W Unii Europejskiej tylko w Polsce i na Węgrzech gospodarkę odpadami oparto na przewoźniku odpadów. Doprowadziło to do tego, że 98% odpadów trafia na składowiska -...