Po wejściu w życie 1 stycznia 2012 r. zmian do Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2012 r. nr 391 – u.c.p.g.) główny nurt dyskusji skoncentrował się na tym, w jaki sposób powinny być wyłonione podmioty odbierające odpady komunalne od mieszkańców gmin. Nie można jednak zapominać o tym, że jest to dopiero pierwszy etap zagospodarowania odpadów komunalnych.

Z punktu widzenia ochrony środowiska, dużo ważniejszy jest ten drugi etap, w którym nastąpi właściwe unieszkodliwienie lub zagospodarowanie odpadów komunalnych, bez względu na zastosowane metody. Niestety, w tym zakresie ustawodawca milczy, w związku z czym nie ma jasności co do tego, czy regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych, w której ma to nastąpić, powinna być wskazana przez gminę organizującą system zbierania odpadów komunalnych, czy też będzie ona wybierana przez podmiot zbierający nieczystości od mieszkańców. Jednocześnie nie wiadomo, czy samorząd ma możliwość ingerowania w to, w jaki sposób zagospodarowane będą odpady lub produkty wytworzone w tych instalacjach w procesie unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Jest to o tyle istotne, że samorządy gminne mogą być zainteresowane sterowaniem strumieniem zebranych odpadów komunalnych, co niekoniecznie musi być zgodne z interesem firm prowadzących działalność gospodarczą w tym zakresie. Pomoc w innych ustawach Rozwiązania tak postawionego...