Odpady w woj. dolnośląskim

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (WPGO) dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-20222 przewiduje spadek jednostkowego wskaźnika ilości wytwarzanych odpadów komunalnych – za wyjątkiem gmin, w których na mieszkańca przypada mniejsza ilość odpadów niż średnia wojewódzka. Założono również, że ilość zmieszanych odpadów komunalnych będzie ulegać zmniejszeniu w tempie od 2% do 6% w skali roku. Wynika to głównie z założenia, że do roku 2020 spełnione zostaną poziomy ponownego użycia i recyklingu surowców oraz wdrożona zostanie selektywna zbiórka bioodpadów, a jej poziomy będą stopniowo wzrastać. Prognozę ilości odpadów zmieszanych w latach 2016-2022 zgodnie z WPGO oraz rzeczywiste ilości odpadów zmieszanych odebranych w latach 2014-2018 z terenu województwa, zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami za lata 2014-2016, opracowanym przez Wydział Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego3 oraz raportami wojewódzkimi (w tym niepełnym jeszcze raportem za rok 2018), przedstawiono na rys. 3.

Czy składowiska są nam wciąż potrzebne?

Odpady komunalne wytworzone, objęte statystyką GUS, obejmują odpady odebrane od właścicieli nieruchomości oraz zebrane selektywnie. Jaki jest bilans statystyk oraz udział składowania odpadów w Polsce i w województwie dolnośląskim?

Odpady odebrane od mieszkańców według oficjalnych statystyk uznawane są za odpady wytworzone ze względu na objęcie od 1 lipca 2013 r. przez gminy systemem gospodarowania odpadami...