Niezbędna do życia ludzkości energia występuje pod wieloma postaciami. Warunkuje rozwój gospodarczy i cywilizacyjny świata. Jednak opierając wzrost gospodarczy wyłącznie na nieodnawialnych źródłach energii, możemy się spodziewać, że za kilkadziesiąt lat wyczerpiemy światowe zasoby paliw kopalnych – węgla kamiennego i brunatnego, ropy naftowej czy gazu ziemnego. Dlatego tak ważne jest poszukiwanie alternatywnych źródeł, przede wszystkim energii z zasobów odnawialnych.

Z uwagi na brak wystarczających własnych zasobów Unia Europejska od lat importuje znaczne ilości paliw, w tym ropy naftowej, węgla kamiennego i brunatnego, a w ostatnim czasie także gazu spoza swojego obszaru. W 2017 r. wskaźnik zależności energetycznej UE wyniósł 55,1%. W takich okolicznościach wzrasta znaczenie dążenia do niezależności energetycznej, w tym budowania potencjału wytwórczego energii opartego na własnych, lokalnych zasobach.

W 2008 r. Unia Europejska przyjęła pakiet klimatyczno-energetyczny, który stanowi zbiór wiążących przepisów mających zagwarantować, że nasz kontynent osiągnie do 2020 r. cele klimatyczne i energetyczne. Dogmaty wspólnej polityki UE w tych obszarach zostały zawarte w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. dyrektywa RED). W ramach tych wytycznych obszar UE zobowiązał się do realizacji do 2020 r. następujących celów:

- udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu...