„Czystościówka” w Sejmie nadal z wątpliwościami

W Sejmie rozpoczęto prace nad ostatecznym kształtem zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wiele rozwiązań, zaproponowanych w skierowanym do Sejmu projekcie, w dalszym ciągu budzi szereg wątpliwości. Będą je musieli rozstrzygnąć parlamentarzyści.

Pod koniec maja Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, a następnie skierowała go do Sejmu. Projekt ten częściowo stanowi realizację zapowiedzi sformułowanych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2022. Rządowe prace trwały wiele miesięcy. W ich trakcie poszczególne rozwiązania zawarte w projekcie wielokrotnie zmieniały swój kształt, niekiedy w dość zaskakujący sposób (np. w zakresie nieruchomości niezamieszkałych). Zmieniał się także zakres projektu – pierwotna propozycja liczyła „zaledwie 30 stron”, zaś ostateczny projekt aż 60.

Prace prowadzone w Ministerstwie Środowiska nie pozwoliły, niestety, na wypracowanie rozwiązań akceptowalnych przez wszystkich interesariuszy systemu odpadowego. Pomimo wielu spotkań konsultacyjnych oraz konsultacji społecznych, które spotkały się z dość dużym zainteresowaniem (zestawienie uwag do pierwotnego projektu ustawy nowelizującej liczy 681 pozycji!), sporo rozwiązań nadal budzi szereg wątpliwości. W pierwszej kolejności zetknie się z nimi nadzwyczajna podkomisja do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk...