Czy osoby prowadzące punkty zbierania odpadów metali mają prawo pozyskiwać od osób sprzedających złom ich dane osobowe w postaci numeru PESEL?

Osoby prowadzące punkty zbierania odpadów metali są zobowiązane do gromadzenia określonych w przepisach prawa danych osobowych osób przekazujących odpady. Nie ma wśród tych danych numeru PESEL.

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych określa ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych, z kolei skonkretyzowanie tych zasad ma niejednokrotnie miejsce w szczególnych wobec jej regulacji przepisach prawa. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 oraz art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, w przypadku, gdy określone kwestie uregulowane są w przepisach innych niż ustawa o ochronie danych osobowych, w pierwszej kolejności stosuje się te przepisy.

Zakres danych

W niniejszej sprawie zastosowanie mają przepisy Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Zgodnie z art. 102 ust. 1 tej ustawy, posiadacz odpadów prowadzący punkt zbierania odpadów metali jest obowiązany, przy przyjmowaniu tych odpadów od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, do wypełniania formularza przyjęcia odpadów metali w dwóch egzemplarzach – po jednym dla przekazującego i dla przyjmującego odpady.

Z kolei, jak stanowi art. 102 ust. 2, formularz, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:

§ określenie rodzaju odpadów...