Definitywnie definicja

Zdecydowana większość przedsiębiorców, przekonana o nieuchronności podatków, płaci je sumiennie, rzadko kwestionując ich zasadność. Podobnie jest w branży wod-kan, gdzie mimo wątpliwości dotyczących wymiaru podatku od nieruchomości, spowodowanych różnymi interpretacjami definicji budynku i budowli, tylko nieliczni występowali na drogę sądową.

Wynikało to głównie z dwóch powodów. Pierwszy to zrozumiała niechęć do wchodzenia w spory z właścicielem firmy, tj. z gminą, dla której wpływy z tego podatku są znaczącym przychodem budżetowym. Drugi powód to uzasadniony brak wiary w powodzenie w sporze. W praktyce bowiem zarówno organy podatkowe, jak i sądy administracyjne, pomimo spełniania kryteriów, zaliczały niektóre budynki do budowli, uznając, że decydują o tym nie tylko definicja, ale także cechy funkcjonalne obiektu.

Znaczenie prawidłowej kwalifikacji

Przyjęcie do wymiaru podatku od nieruchomości jednej lub drugiej kategorii ma, jak wiemy, różne skutki finansowe. Budynki, zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, są opodatkowane od powierzchni (aktualnie maksymalna stawka wynosi 22 zł za 1 m2), natomiast dla budowli podatek wynosi 2% od ich wartości początkowej. Dla przykładu, jeżeli stację transformatorową, pompownię lub inny obiekt o wartości 300 tys. zł i powierzchni 20 m2 uznamy za budynek, to podatek od nieruchomości wyniesie 440 zł, jeśli zaś za budowlę, to aż 6 tys. zł. W skali całego...