Nowelizacja Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. DzU z 2012 r. poz. 391 – u.c.p.g.), dokonana 1 lipca 2011 r., nałożyła na gminy nowe obowiązki. Dotyczą one zadań z zakresu zarówno utrzymania porządku i czystości w gminach (zgodnie z Ustawą z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – t.j. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), jak i pełnienia funkcji samorządowego organu podatkowego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (w myśl Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – t.j. DzU z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.). Rada gminy odpowiedzialna jest za przygotowanie i wprowadzenie w życie uchwał stanowiących akty prawa miejscowego, w tym także uchwał w zakresie sposobu obliczania i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami (art. 6l u.c.p.g.) oraz wzoru deklaracji (art. 6n u.c.p.g.), które to uchwały – po nowelizacji dokonanej 25 stycznia br. – stanowią również akty prawa miejscowego. Do wypełnienia obowiązków gmin dochodzą dodatkowo uchwały, które nie stanowią aktów prawa miejscowego, czyli nie podlegają publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym, w zakresie wyboru metody obliczania opłaty za śmieci (art. 6j u.c.p.g.). Przygotowanie aktów prawa miejscowego, potrzebnych do realizacji jednego zadania publicznego,...