Do końca zeszłego roku nie było wielu okazji, aby sięgać po dialog konkurencyjny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Sytuacja zmieniła się jednak wraz z uchwaleniem Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym z 19 grudnia 2008 r. oraz Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi z 9 stycznia 2009 r.

Niedawno minęły trzy lata od czasu nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 25 maja 2006 r., w wyniku której w polskim prawie pojawił się zupełnie nowy tryb udzielania zamówień publicznych – dialog konkurencyjny. Jego wprowadzenie wcześniej niż uchwalenie ustaw o PPP i koncesji było posunięciem przezornym, jednakże przepisy dotyczące dialogu konkurencyjnego pozostały w znacznym stopniu niezauważone, ponieważ w 2006 r. były nieprzydatne. W krajach „starej” UE taka forma postępowania o udzielenie zamówienia istnieje od dawna, a od 31 marca 2004 r. została ujednolicona w formie dyrektywy. Pomimo znacznego upływu czasu postępowanie w nowym trybie wciąż rodzi wiele pytań i wątpliwości w praktycznym zastosowaniu.   Dyrektywa Parlamentu Europejskiego – wskazania Ze względu na brak jednolitych reguł w udzielaniu zamówień publicznych, w których cena nie jest ani jedynym, ani decydującym kryterium oceny, a sam przedmiot zamówienia wymaga dokładnego określenia w wyniku wymiany informacji z potencjalnymi wykonawcami, Komisja Europejska przygotowała, a Parlament Europejski uchwalił Dyrektywę nr 2004/18/WEz 31 marca...