W procedurze o udzielenie zamówienia publicznego w trybie koncesji lub innej formie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) zastosowanie dialogu konkurencyjnego pozwala zamawiającemu na uniknięcie tworzenia dokumentacji, której związek z rzeczywistością w aspekcie gospodarczym, technicznym i organizacyjnym może nie być wystarczająco silny, aby zainteresować rynek inwestycyjny.

Dialog konkurencyjny stanowi formę określenia wspólnego zakresu przedsięwzięcia pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. W poprzedniej części artykułu (7/2009) poświęcono uwagę wybranym zagadnieniom związanym z dyrektywą Parlamentu Europejskiego, która reguluje zastosowanie dialogu konkurencyjnego na terenie Unii Europejskiej. Podkreślano też rolę doradztwa technicznego w tworzeniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz omówiono niektóre kryteria i procedury negocjacyjne, ilustrując je praktycznymi wskazówkami dotyczącymi samego procesu prowadzenia dialogu konkurencyjnego, ze szczególnym naciskiem na zachowanie poufności.   Co można zyskać w procesie dialogu? Dialog konkurencyjny zwykle odbywa się z nowym i nieznanym do tej pory zamawiającemu potencjalnym dostawcą. W tej sytuacji wzajemne budowanie zaufania jest bardzo istotne, chociaż nie stanowią o tym żadne krajowe ani unijne przepisy. Proces ten odbywa się równolegle z pozyskiwaniem informacji na temat intencji zamawiającego i aspektów oferty kandydata. Szczególna rola takiej informacji jest nieoceniona wszędzie tam, gdzie zamawiający chce wykorzystać, a kandydat zaoferować nowe rozwiązania technologiczne, innowacyjną formę zarządzania, nowy produkt lub własny proces. Organizacja dialogu konkurencyjnego z kilkoma kandydatami, połączona z...