Człowiek do życia potrzebuje wodę. Zużywa ją do przyrządzania posiłków, konsumpcji czy dla zapewnienia higieny osobistej. Jest to w zasadzie zamknięty proces polegający na poborze wody czystej, przetwarzaniu jej i odprowadzaniu w postaci ścieków. Ostatnia faza tego procesu, zwana gospodarką nieczystościami ciekłymi, nakłada na właścicieli nieruchomości liczne obowiązki. Są one przedmiotem kontroli, których nadrzędnym celem jest ochrona środowiska.

Obowiązki właścicieli nieruchomości w tym zakresie zostały określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2005 r. nr 236, poz. 2008, z późn. zm.). Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Poznania (WGKiM UMP) wspólnie ze strażą miejską (SMMP) sprawdzają przestrzeganie ustawowych wymogów postępowania z nieczystościami ciekłymi. – Najczęściej powtarzające się uchybienia wiążą się z odprowadzaniem ścieków do przydrożnych rowów czy cieków wodnych, z nieszczelnymi zbiornikami bezodpływowymi, z brakiem umów na wywóz nieczystości ciekłych czy też z fałszowaniem rachunków potwierdzających wywożenie ścieków – wylicza Józef Rapior, kierownik oddziału ds. odpadów WGKiM UMP. Po czym dodaje: – W ubiegłym roku aż 573 nieruchomości zostały podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej. Jednak problemy związane z wykorzystywaniem zbiorników bezodpływowych nadal dotyczą jeszcze blisko 4 tys. nieruchomości (wg stanu na 31 grudnia 2009 r.).   Pomysł...