System gospodarowania odpadami jest w Szwecji uznany za istotną część gospodarki, a ochronę środowiska przyrodniczego traktuje się tu priorytetowo. Mogli się o tym przekonać przedstawiciele Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Odpadami (KIGO), którzy w dniach 24-26 maja br. udali się do Malmö oraz Lund. Podczas wizyty zaprezentowany został kompleksowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, oparty na odpowiedzialności samorządowej.

– Wizyta w Szwecji utwierdziła nas w przekonaniu, że gospodarka odpadami zorganizowana jest tu na najwyższym poziomie, do którego Polska powinna dążyć. Mam nadzieję, że w dobie rewolucyjnych zmian w polskim sektorze odpadowym przedsiębiorstwa komunalne w Polsce, na wzór szwedzkiego systemu, staną się narzędziem gmin do realizacji nałożonych na nie zadań, związanych z gospodarką odpadami. Jestem głęboko przekonany, że tylko wówczas możliwe będzie zagwarantowanie najwyższej jakości usług i osiągnięcie określonych prawem poziomów odzysku – podkreślił Tomasz Uciński, prezes KIGO. Szwedzkie gminy odpowiedzialne są za należyte zagospodarowanie odpadów komunalnych i samodzielnie decydują, czy zlecą to zadanie zewnętrznej firmie, czy też przekażą ten obowiązek własnemu przedsiębiorstwu. W pierwszym wariancie konieczne jest rozpisanie przetargu, w którym wyłoniona firma będzie zajmować się poszczególnymi, dokładnie określonymi w zamówieniu zadaniami. Drugą – znacznie częściej wykorzystywaną możliwością – jest decyzja o samodzielnym wykonywaniu zadań przy pomocy własnych spółek. W związku z tym firmy...