W październiku 2014 r. Rada Europejska uzgodniła ramy polityki klimatyczno - energetycznej UE do roku 2030, w których potwierdzono ambitną strategię UE w dziedzinie rozwoju i wykorzystania energii odnawialnej. Ustanowiono unijny cel zakładający osiągnięcie 27-procentowego udziału energii z OZE w zużyciu energii w UE w 2030 r. Pomocne w osiągnięciu tego celu ma być wdrożenie dyrektywy w sprawie promowania OZE. Jednak, jak zwracają uwagę eksperci Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, niektóre zapisy w zaproponowanym projekcie dokumentu mogą prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ciepła w systemach ciepłowniczych, a także do wzrostu kosztów dostaw, a co za tym idzie – do wzrostu cen ciepła dla ostatecznych odbiorców.

Lokalny charakter systemu ciepłowniczego

Zapisy art. 24 ust. 4-6 projektu dyrektywy wprowadzają możliwość bezpośredniej dostawy ciepła z OZE i ciepła odpadowego pomiędzy dostawcą a odbiorcą przyłączonym do lokalnego systemu ciepłowniczego. Eksperci Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie zwracają uwagę, że odmiennie niż ma to miejsce w przypadku systemów elektroenergetycznych i gazowniczych systemy ciepłownicze mają charakter lokalny, są zasilane co najwyżej przez kilka źródeł wytwórczych, których wielkość i charakterystyka techniczna wynikają z potrzeb konkretnego systemu, w tym potrzeb w zakresie mocy szczytowych i rezerwowych. W przypadku systemu ciepłowniczego każde wprowadzenie nowego źrodła, w tym źródła OZE i/lub źródła ciepła odpadowego, zmienia zarówno...