W 1998 r. Konin oraz część gmin obecnego powiatu konińskiego zrzeszyły się, aby wspólnie rozwiązywać problemy ochrony środowiska, w tym głównie związane z odpadami. W tym celu powołano Rejonowe Centrum Edukacji Ekologicznej (RCEE), którego działania były i są czynnikiem wspierającym wszelkie inicjatywy podejmowane przez Związek, dotyczące przede wszystkim
uporządkowania gospodarki odpadami na terenie gmin zarówno zrzeszonych w Związku, jak i innych z obszaru wschodniej Wielkopolski.
Początkowo zajęcia organizowane przez Centrum dotyczyły wyłącznie tematyki związanej z odpadami, a ich adresatami byli uczniowie szkół i przedszkolaki oraz pracownicy samorządowi, nauczyciele, radni, itp. Już po roku funkcjonowania RCEE rozszerzono zakres organizowanych zajęć o tematy dotyczące ochrony zasobów przyrody. Odbywają się one w ciekawych miejscach na terenie Wielkopolski, a oprócz wartości przyrodniczych uwzględniają one także walory historyczne i kulturowe tych miejsc.
Programy zajęć, oparte na aktywnych metodach nauczania, są tak dobrane, aby z jednej strony zaciekawić odbiorców ich tematyką, z drugiej zaś nauczyć ich odpowiednich zachowań w środowisku poprzez prowadzenie właściwej segregacji odpadów w szkole i w miejscu zamieszkania oraz kształtowanie postaw przyjaznych środowisku, wyrobienie przekonania o odpowiedzialności każdego z nas za stan środowiska i zmianę trendów konsumpcji z "mieć" na "być". Ważne jest, aby z edukacją ekologiczną wyjść poza mury szkoły i aktywnie, w terenie, poznawać i rozwiązywać problemy środowiska oraz uczyć się wpływać na zmiany dokonujące się w środowisku w zgodzie z ideami i zasadami zrównoważonego rozwoju.
Edukację ekologiczną Związek traktuje jako nieodłączny element całego procesu edukacyjnego, jako istotny czynnik wpływający na zmiany w stylu życia społeczeństwa, jako najważniejszy kierunek działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w skali zarówno mikro, jak i makro.
Taki proces edukacyjny jest długotrwały, wymagający ciągłości i różnorodności form edukacji, a jego efektem jest coraz czystsze środowisko lokalne, bardziej zadbane posesje i zagrody, coraz więcej odpadów segregowanych w domu i w szkole oraz coraz szersza rzesza społeczeństwa uczestnicząca w różnego rodzaju festynach i konkursach poświęconych ochronie środowiska, prowadzonych na terenach miast i gmin, czyli coraz większa społeczna świadomość ekologiczna - a o to przecież chodzi.
W 2006 r. Związek otrzymał tytuł Mistrza Edukacji Ekologicznej w Ogólnopolskim Konkursie "Przyjaźni Środowisku" w kategorii "Edukacja ekologiczna".

Czesław Smorowski
przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny"