Efekty pomiarów rzeczywistej emisji spalin

W Krakowie mierzone są emisje motoryzacyjne metodą RSD. Mają one pomóc w ustaleniu, które grupy pojazdów generują największe zanieczyszczenia powietrza. Czy pomiary emisji spalin w formie zdalnej mogą w znaczący sposób wpłynąć na poprawę jakości powietrza?

Wyniki pomiarów metodą RSD (Remote Sensing Device) przy pomocy urządzenia Opus AccuScan RSD zawarto w raporcie pt. „Pomiary Zdalne Emisji Spalin”1. Metoda ta polega na wykonywaniu pomiaru emisji spalin z pojazdów w trakcie, gdy urządzenie jest omijane przez poruszające się pojazdy na drodze. Emisje spalin mierzy się spektroskopowo, wykorzystując emisję wiązki światła podczerwonego (IR) i ultrafioletowego (UV). Wiązki emitowane są w poprzek drogi na wysokości rur wydechowych. Wiązka, przechodząc przez spaliny, trafia do zwierciadła odbijającego światło IR/UV z powrotem do detektorów, które mierzą ilość transmitowanego światła dla charakterystycznych długości fal pochłoniętych przez zanieczyszczenia będące przedmiotem zainteresowania. Zanieczyszczeniami tymi są tlenek węgla, węglowodory, tlenki azotu i zadymienie dające informację o ilości emitowanych cząsteczek stałych PM.

Nadzór nad Stacjami Kontroli Pojazdów

Z przeprowadzonych pomiarów wynika, iż autobusy komunikacji miejskiej firm MPK i MOBILIS, spełniające według producentów normę Euro 6, spełniają ją także w konkretnych warunkach drogowych w przypadku emisji NOx, węglowodory (HC) i PM. Natomiast emisje substancji toksycznych z samochodów osobowych, samochodów dostawczych, autobusów prywatnych...